SALE

Sumatriptan Aurobindo 100 mg – 6 tabs

40,00

Categorieën: ,

Sumatriptan Aurobindo

Beschrijving

Sumatriptan Aurobindo 100 mg

1. WAARVOOR WORDT  SUMTRIPTAN AUROBINDO GEBRUIKT?

Sumatriptan behoort tot een groep geneesmiddelen, triptanen genoemd, die worden gebruikt om
migrainehoofdpijn te behandelen.
Migrainesymptomen kunnen worden veroorzaakt door een tijdelijke verwijding van bloedvaten in het hoofd.
Sumatriptan  zou de verwijding van die bloedvaten tegengaan. Dat helpt dan weer om de hoofdpijn te
verminderen en andere symptomen van een migraineaanval te verlichten, zoals misselijkheid, braken en
overgevoeligheid voor licht en geluid.
Sumatriptan  werkt alleen als er een migraineaanval begonnen is. Het voorkomt de aanvallen niet.
U mag Sumatriptan  niet gebruiken om een migraineaanval te voorkomen.

2. WANNEER MAG U SUMTRIPTAN AUROBINDO NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sumatriptan of voor een van de andere stoffen van
 Sumatriptan 
- Als u allergisch bent voor bepaalde antibiotica (sulfonamiden)
- Als u hartproblemen hebt of ooit hebt gehad, zoals een hartaanval, angina (pijn in de borstkas bij
 oefeningen of een inspanning), prinzmetalangina (pijn in de borstkas in rust), of als u aan het hart gerelateerde symptomen hebt vertoond, zoals 
 kortademigheid of een beklemd gevoel in de borstkas
- Als u problemen hebt met de bloedsomloop van uw handen en voeten (perifeer arterieel lijden)
- Als u een beroerte/herseninfarct of hersenbloeding hebt gehad (CVA, cerebrovasculair accident)
- Als u een tijdelijke stoornis van de bloedtoevoer naar de hersenen hebt gehad met weinig of geen
 restsymptomen (TIA)
- Als de werking van uw lever sterk verstoord is
- Als u een hoge bloeddruk hebt
- Als u geneesmiddelen inneemt die ergotamine of ergotaminederivaten bevatten (geneesmiddelen tegenmigraine zoals methysergide) of
 een triptan/5-HT1-receptoragonist. Deze geneesmiddelen mogen niet tegelijk met sumatriptan worden ingenomen 
 (zie ook “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)
-Als u momenteel MAO-remmers inneemt (bv. moclobemide voor depressie of selegiline voor de ziekte van Parkinson) of in de afgelopen twee weken bent 
 gestopt met deze in te nemen. (zie ook “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met sumatriptan Aurobindo?
Voor u begint met Sumatriptan  moet u uw arts inlichten als:
- u veel tabak gebruikt of producten die nicotine bevatten (pleisters of kauwgom), vooral als u een vrouw
 bent in de menopauze of een man ouder dan 40 jaar. De arts moet u eerst onderzoeken.
- u lever- of nierinsufficiëntie hebt. De arts zal misschien de dosering aanpassen.
- u ooit epilepsieaanvallen/stuipen (convulsies) hebt gehad of als u aanleg hebt voor epilepsieaanvallen/stuipen (convulsies); 
 sumatriptan kan epilepsieaanvallen/stuipen veroorzaken. Sumatriptan kan het risico op aanvallen verhogen.
- u allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde antibiotica (sulfonamiden). U zou een allergische reactie kunnen vertonen na de inname van 
 sumatriptan. Voorzichtigheid is geboden. Sumatriptan  mag alleen worden gebruikt als er in uw geval duidelijk een diagnose van “migraine” is
 gesteld en als andere factoren zijn uitgesloten. Sommige vormen van migraine kunnen niet worden behandeld met sumatriptan.

Na inname van Sumatriptan  kunt u gedurende korte tijd pijn krijgen in uw borstkas en een drukkend
gevoel. Dat kan vrij intens zijn en kan uitstralen naar uw keel. In zeer zeldzame gevallen kan dat worden
veroorzaakt door effecten op uw hart. Daarom moet u contact opnemen met uw arts als de symptomen niet
verdwijnen.
Als u dit middel te vaak inneemt, kan uw hoofdpijn erger worden. In dat geval kan uw arts u aanraden om dit
middel niet langer in te nemen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Sumatriptan  nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Een interactie betekent dat geneesmiddelen die terzelfder tijd worden gebruikt, 
invloed kunnen hebben op elkaars effect(en) en/of bijwerking(en). 
De volgende commentaren kunnen ook gelden voor geneesmiddelen die u vroeger hebt gebruikt of in de nabije toekomst gaat gebruiken.
• geneesmiddelen die ergotamine bevatten (geneesmiddelen tegen migraine waaronder methysergide), en triptanen/5-HT1-receptoragonisten. 
 Die mogen niet tegelijk met Sumatriptan  worden ingenomen (zie “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”). 
 Na inname van geneesmiddelen die ergotamine bevatten, en triptanen/5-HT1-receptoragonisten raden we u aan minstens 24 uur te wachten voor u 
 Sumatriptan  inneemt. Na inname van Sumatriptan raden we u aan om minstens 6 uur te wachten voor u geneesmiddelen inneemt die ergotamine bevatten en 
 minstens 24 uur voor u een ander triptan/een andere 5-HT1-receptoragonist inneemt.
• MAO-remmers (bv. moclobemide voor depressie of selegiline voor de ziekte van Parkinson). Dit middel mag niet tegelijk worden ingenomen met andere 
 MAO-remmers of binnen twee weken nadat u hiermee bent opgehouden. 
• geneesmiddelen voor depressie en andere geestesziekten, SSRI’s en SNRI’s genaamd. Er kunnen bijwerkingen optreden.
• lithium (voor manische/depressieve (bipolaire) stoornissen) kruidenproducten die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten. 
 Er kunnen bijwerkingen optreden met een hogere frequentie. 

Let op: u kent de bovenstaande geneesmiddelen misschien onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt enkel de werkzame stof of 
de therapeutische categorie van het geneesmiddel gegeven en niet de merknaam. 
Controleer altijd grondig de verpakking en de bijsluiter van geneesmiddelen die u al gebruikt, op de werkzame stof of de therapeutische 
categorie van dat geneesmiddel.

Sumatriptan Aurobindo gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding geven.

Zwangerschap : Tijdens de zwangerschap mag sumatriptan alleen worden ingenomen na overleg met uw arts. Sumatriptan mag tijdens de zwangerschap 
alleen worden gebruikt als de mogelijke gunstige effecten voor de moeder opwegen tegen het mogelijke risico voor het ongeboren kind en als er geen 
andere geschikte behandelingsoptie voorhanden is.

Borstvoeding : Sumatriptan gaat over in de moedermelk. We raden u aan om geen borstvoeding te geven binnen 12uur na inname van Sumatriptan. 
Voed uw kind niet met de melk die tijdens die periode is afgekolfd. Vraag uw arts of apotheker om advies voor inname van een geneesmiddel. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Migraine zelf en het gebruik van sumatriptan kunnen sufheid, duizeligheid en zwakte veroorzaken, 
wat een nadelige invloed kan hebben op uw reactiesnelheid. Wacht tot u weet hoe u op sumatriptan reageert voor u rijdt of machines gebruikt. 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met 
uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

4. HOE NEEMT U SUMATRIPTAN AUROBINDO IN?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering:
Volwassenen:
De gebruikelijke dosering is 50 mg Sumatriptan in geval van een migraineaanval. Sommige
patiënten moeten misschien een dosis van 100 mg Sumatriptan innemen.

Kinderen en jongeren (van 18 jaar of jonger)
Sumatriptan wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren

Ouderen (65 jaar of ouder)
Sumatriptan wordt niet aanbevolen in deze leeftijdsgroep.

Patiënten met leverinsufficiëntie
Uw arts kan u lage doses Sumatriptan 50 mg voorschrijven: �½ - 1 tablet.

Wijze van toediening:
Neem de tablet in met water, bij voorkeur zo snel mogelijk na het begin van de migraineaanval. De stof
sumatriptan heeft een bittere smaak. De bittere smaak wordt gemaskeerd met grapefruitaroma.
Als u vindt dat het effect van Sumatriptan Sandoz te sterk of niet sterk genoeg is, moet u dat melden aan uw
arts of apotheker.

5. Duur van de behandeling van Sumatriptan:

Als de symptomen niet verminderen na de eerste dosis, mag u geen tweede dosis innemen voor dezelfde aanval. 
In die gevallen kan de aanval worden behandeld met paracetamol, acetylsalicylzuur of niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen zoals ibuprofen. 
In geval van een volgende aanval mag Sumatriptan opnieuw worden ingenomen.

Als uw symptomen na de eerste dosis verminderen, maar dan weer opkomen, mag u een tweede of derde
dosis innemen op voorwaarde dat er een interval is van minstens 2 uur tussen twee doses..
U mag niet meer dan 300 mg Sumatriptan in 24 uur innemen. De aanbevolen dosering mag niet worden overschreden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u te veel van Sumatriptan inneemt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker. 
Er kunnen bijwerkingen optreden zoals diegene die worden vermeld onder “Mogelijke bijwerkingen”.

Wanneer u te veel van Sumatriptan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact opmet uw arts, 
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

6. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Sumatriptan Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken. Sommige symptomen die zijn gemeld als bijwerkingen kunnen ook symptomen van de migraine zijn.
De bijwerkingen worden opgesomd naargelang van de frequentie:

Bijwerkingen die vaak optreden (bij 1 tot 10 op de 100 behandelde mensen):
• Duizeligheid
• Slaperigheid
•Ongebruikelijke gevoelens, zoals een doof of tintelend gevoel
• Een tijdelijke verhoging van de bloeddruk, kort na de inname
• Warmteopwellingen
• Buiten adem zijn
• Misselijkheid en braken. Dit kan ook worden veroorzaakt door de migraine
• Een gevoel van zwaarte, koude, warmte, druk of spanning. Deze effecten kunnen zeer sterk zijn, in elk deel van het lichaam voorkomen, 
 waaronder de borst en keel, maar verdwijnen doorgaans snel.
• Spierpijn
• Pijn
• Zwakte of vermoeidheid. Deze effecten zijn meestal licht tot matig van aard en verdwijnen snel.

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 tot 10 van de 1.000 behandelde mensen)
• Slaperigheid

Bijwerkingen die zeer zelden optreden (bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde mensen):
• Stoornissen van de leverfunctietests

Bijwerkingen waarvan de frequentie onbekend is, overeenkomstig de beschikbare gegevens:
• Allergische reacties in elke mate van ernst, variërend van huidreacties tot allergische shock
• Stuipen/convulsies
• Bevingen, trillende oogleden
• Gezichtsveldstoornissen
• Verstoring van de spierspanning
• Verstoord zicht, bijv. dubbelzien, flikkeringen en soms gezichtsverlies met een blijvende stoornis.
• Visusstoornissen kunnen ook optreden als gevolg van de migraineaanval zelf..
• Trage of snelle hartslag, onregelmatige hartslag, hartkloppingen
• Tijdelijke verstoringen van de bloedcirculatie van het hart, krampen van de bloedvaten van het hart, pijn in de borstkas, hartaanval
 Daling van de bloeddruk, verminderde bloedtoevoer naar de armen en benen en daardoor bleek zien van de vingers en tenen met een blauwe tint
• Krampen in de bloedvaten van de ingewanden, die kunnen leiden tot aantasting van uw ingewanden. U kunt buikpijn krijgen of bloederige diarree.
• Diarree
• Stijve nek, gewrichtspijn
• Lichte afwijkingen in de leverfunctietests
• Angst
• Sterke transpiratie

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.