Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van (zelfzorg) producten door de Ondernemer en alle toekomstige reserveringen (bestellingen) via www.anabolenenmedicijnen.nl, de webshop van de Ondernemer. 1.2 Het aanvaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Privacy en cookiebeleid en disclaimer zoals hierna omschreven is een vereiste voor het doen van aankopen via www.anabolenenmedicijnen.nl. 1.3 Uw persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor de Ondernemer, bij wie de bestelling wordt geplaatst. Indien u niet (langer) instemt met de bewerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: een aanbod van de Ondernemer. bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die zich geregistreerd heeft op www.anabolenenmedicijnen.nl en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de Ondernemer; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of de Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele Consument; Gebruikerswachtwoord: het wachtwoord van Consument, benodigd voor de toegang tot het Systeem; Helpdesk: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan Consument, met betrekking tot de door de Ondernemer op www.anabolenenmedicijnen.nl geboden diensten; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: Apotheker Online, Amsterdam, geregistreerd bij het handelsregister onder meer handelend onder de naam ‘Anabolen & Medicijnen’; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd Systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden toegang kunnen verschaffen tot het internet; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en de Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

3 Gebruik van het Systeem

3.1 De Ondernemer zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen. De Consument draagt echter mede de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord. 3.2 De Ondernemer is gerechtigd veranderingen in of aan het Systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Consument. Voorts is de Ondernemer gerechtigd wijzigingen aan te (laten) brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en gebruiksnaam. De kosten die de Consument ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op de Ondernemer. 3.3 Het is de Consument niet toegestaan het Systeem te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op: a. de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal; b. de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens; c. de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal; d. computervredebreuk (ook wel bekend als ‘hacken’) via internet, het Systeem of anderszins; e. vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; of f. de (onrechtmatige) verspreiding van teksten, beeld- en geluidsmateriaal naar e-mailadressen die geen relaties van de Consument zijn (ook wel bekend als ‘spamming’) en waarvan de eigenaar niet expliciet heeft aangegeven boodschappen van de Consument op prijs te stellen. 3.4 Het is de Consument niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Systeem hindert of het overige gebruik van het Systeem nadelig beïnvloedt. 3.5 Het is de Consument niet toegestaan om informatie te verspreiden waarvan de openbaarmaking cq. verspreiding in strijd is met enige wettelijke bepaling of regeling van overheidswege. 3.6 Het is de Consument niet toegestaan derden toegang te geven tot het Systeem, dan wel het Systeem aan derden te tonen of demonstreren zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer. 3.7 Het is de Consument niet toegestaan schermen uit het Systeem te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

4 Beperking aan en blokkering van het gebruik

4.1 De Ondernemer is gerechtigd het gebruik van het Systeem en de website door de Consument te beperken en te blokkeren, indien de Consument zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van het gebruik van de website en het Systeem kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de overige verplichtingen van de Consument onverlet. 4.2 Bij gegrond vermoeden dat zich de in dit en voorafgaand artikel bedoelde gedragingen voordoen, kan de Consument de toegang tot deze website alsmede tot het Systeem worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van eventueel vooruitbetaalde vergoedingen.

5 Het aanbod

5.1 Indien een Aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. 5.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet. Alhoewel de Ondernemer de grootst mogelijke zorg besteed aan de omschrijving van zijn producten zijn de afbeeldingen bij een product slechts ter illustratie en binden de Ondernemer niet. 5.3 U zoekt uw producten op de site door middel van de uitgekiende zoekfunctie (per product familie, per categorie, op naam), u bestelt ze en haalt later zelf uw gereserveerde producten af bij onze apotheek of laat ze thuis bezorgen. 5.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: a. de identiteit en het adres van de Ondernemer; b. de belangrijkste kenmerken van de zaak; c. de prijs van de zaak, inclusief belastingen; d. de eventuele kosten van aflevering; e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; f. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert; h. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; i. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

6 De overeenkomst

6.1 Zodra de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, waarmee de overeenkomst tussen partijen tot stand komt. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument zijn aanvaarding schriftelijk herroepen. De Ondernemer heeft te allen tijde het recht uw bestelling niet te bevestigen en aldus niet te aanvaarden.

7 Herroepingsrecht

7.1 Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 7.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren (zoals handleidingen en documentatie) en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 7.3 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 7.4 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 7.5 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8 Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De Ondernemer kan het herroepingsrecht van de Consument overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen uitsluiten.. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is onder meer mogelijk voor producten: a. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;

9 Prijzen

9.1 Alle op onze website getoonde prijzen zijn in euro en inclusief BTW. 9.2 Producten kunnen enkel besteld en gereserveerd worden als ze op het moment van aankoop online beschikbaar zijn op onze website. Het productgamma en de getoonde prijzen worden periodiek aangepast. Indien u een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was als op het moment dat van registratie van uw bestelling. 9.3 Elke bestelling en reservering wordt pas in behandeling genomen en geëffectueerd na akkoord en ontvangst van de bankbetaling. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. Consument wordt hierover verwittigd door middel van een e-mail. 9.4 Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 9.5 In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.

10 Betaling

10.1 De betaling dient voorafgaande aan de afhandeling van de bestelling te geschieden op de wijze zoals weergegeven op de website www.anabolenenmedicijnen.nl, te weten door middel van één van de op de website aangeboden betaalmethoden.

11 Levering en uitvoering

11.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen. 11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 11.7 Bij ontvangst van de producten dient Consument onmiddellijk de goede staat van het geleverde nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan Consument werden verstrekt. Indien een of meerdere producten gebrekkig of beschadigd zijn, dient Consument dit binnen bekwame tijd overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden aan de Ondernemer te melden. 11.8 Indien de bestelde producten bij twee (2) herhaalde aanbiedingen op het opgegeven afleveradres door Consument niet in ontvangst zijn genomen, wordt het teruggezonden en Consument ontvangt hiervan een mededeling per e-mail. Indien Consument nog prijs stelt op levering kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht, naast de kosten gemoeid met de initiële (pogingen tot) aflevering. 11.9 Consument onthoudt zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

12 Conformiteit en garantie

12.1 De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor zover geneesmiddelen en medische hulp middelen zijn gekocht door de Consument dan dient deze voor gebruik de fabrikantenbijsluiter te hebben gelezen, deze bevat informatie (inclusief de doseringen en contra-indicaties) die de Consument dient te respecteren. 12.2 Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.

13 Aansprakelijkheid

13.1 De Ondernemer kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een onjuist gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of gebruik in strijd met de aard en doel van de geleverde producten. 13.2. De Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen in de vorm of verpakking van de producten aangebracht door de fabrikanten. 13.3 Eventuele aansprakelijkheid van de Ondernemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aanschafkosten van de bestelde producten dan wel de waarde van het product volgens de datum van aankoop waarbij het hoogste bedrag in aanmerking komt.

14 Intellectuele eigendom

14.1 De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. 14.2 De inhoud van de website www.anabolenenmedicijnen.nl mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, op een andere site worden geplaatst, of worden gepubliceerd in welke vorm ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Ondernemer. 14.3 Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechte van derden beschermd zijn. De Ondernemer geeft op geen enkele wijze toestemming om het intellectuele eigendom van dergelijke derde te gebruiken.

15 Klachtenregeling

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk, waaronder per e-mail, worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. 15.2 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16 Nederlands Recht

16.1 Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is behoudens dwingend rechtelijke uitzonderingen, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://anabolenenmedicijnen.com

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.