SALE

Ibuprofen Aurbindo 600mg – 30 tabs

56,00

Ibuprofen Aurbindo 600mg

Uitverkocht

Categorieën: , ,

Ibuprofen Aurbindo

Beschrijving

Ibuprofen Aurobindo 600 mg, filmomhulde tabletten

Ibuprofen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Ibuprofen Aurobindo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u dit middel?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit middel?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS IBUPROFEN AUROBINDO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
GEBRUIKT?


Ibuprofen Aurobindo behoort tot een groep geneesmiddelen die NSAID’s worden genoemd (niet
steroïdale antiinflammatoire geneesmiddelen) die de pijn en ontsteking verminderen.

Dit middel kan worden gebruikt om de symptomen te behandelen van pijn en ontsteking bij
gewrichtsziekten (bijvoorbeeld reumatoïde artritis; langdurige aandoening met ontstekingen van
gewrichten, spieren, pezen of aanhechtingsbanden), degeneratieve gewrichtsaandoeningen
(bijvoorbeeld osteoartritis; een reumatische (slijtage)aandoening waarbij het kraakbeen in
gewrichten dunner en zachter wordt, zonder dat er sprake is van een ontsteking) en bij pijnlijke
zwelling en ontsteking na letsel aan weke delen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag Ibuprofen niet gebruiken?

als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden
in rubriek 6

als u allergische reacties heeft gehad zoals astma, een loopneus, jeukende huiduitslag of
zwelling van de lippen, het gezicht, de tong of de keel nadat u geneesmiddelen heeft gebruikt
die acetylsalicylzuur bevatten (zoals aspirine) of andere geneesmiddelen tegen pijn en
ontstekingen (NSAID’s)

als u last heeft gehad van een maagbloeding of een maagperforatie (doorboring van de
maagwand) na eerder gebruik van geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID’s,
groep pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking)

als u ooit last heeft gehad van een maagzweer of bloeding in de maag of dunne darm of als u
er twee of meer duidelijke periodes in het verleden last van heeft gehad.

als u ernstige lever, nier of hartproblemen heeft (waaronder coronaire hartziekte; aandoening
door afwijkingen in de kransslagaders)

als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent

als u sterk bent uitgedroogd (veroorzaakt door braken, diarree of te weinig drinken)

als u op dit moment een bloeding heeft (waaronder in de hersenen)

als u een aandoening heeft waarvan de oorzaak onbekend is en die leidt tot het vormen van
bloedcellen die anders zijn dan normaal

Geef Ibuprofen Aurobindo 600 mg niet aan kinderen en jongeren jonger dan 15 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt:

als u systemische lupus erythematosus (SLE, langdurige afweerziekte waarbij het lichaam de
eigen cellen aanvalt, hierbij ontstaan ontstekingen in veel organen) of gemengde
bindweefselziekten heeft

als u een erfelijke stoornis van de kleurstof hemoglobine in de rode bloedcellen heeft
(porfyrie)

als u een langdurige (chronische) darmontsteking heeft, bijvoorbeeld een ontsteking van de
dikke darm met zweren (ulceratieve colitis), een ontsteking van het spijsverteringskanaal
(ziekte van Crohn) of andere maag of darmaandoeningen

als de vorming van bloedcellen bij u anders gaat dan normaal

als u problemen heeft met de normale bloedstolling

als u de volgende aandoeningen heeft: allergieën, hooikoorts, astma, langdurige (chronische)
zwelling van het neusslijmvlies, de voorhoofdsholten en de amandelen of langdurige
longziekte met aanhoudende vernauwing van de luchtwegen, omdat de kans op een
vernauwing van de luchtwegen met ademhalingsproblemen (bronchospasme) dan groter is

als u lever, nier of hartproblemen heeft

als u kortgeleden een zware operatie heeft gehad

tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap

als u borstvoeding geeft
als u een infectie heeft zie rubriek “infecties” hieronder
Infecties

Ibuprofen Aurobindo kan symptomen van infecties, zoals koorts en pijn, verbergen. Het is
daarom mogelijk dat Ibuprofen Aurobindo de passende behandeling van een infectie vertraagt,
wat kan leiden tot een verhoogd risico op complicaties. Dit is waargenomen in door bacteriën
veroorzaakte longontsteking en bacteriële huidinfecties die kunnen voorkomen bij waterpokken.
Als u dit geneesmiddel gebruikt terwijl u een infectie heeft, en de symptomen van uw infectie
blijven bestaan of worden erger, dan moet u direct een arts raadplegen.

Ouderen
Als u al wat ouder bent heeft u sneller last van bijwerkingen, vooral bloedingen en doorboring
(perforatie) van het spijsverteringskanaal, die dodelijk kunnen zijn.

Zweren, doorboring (perforatie) en bloeding in de maag of darmen

Als u eerder een maag of darmzweer heeft gehad, vooral als hierbij ook doorboring (perforatie)
en bloedingen optraden, moet u opletten op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken
hebben en deze onmiddellijk aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van
de behandeling ontstaan. De reden hiervoor is dat in dit soort gevallen de kans op bloedingen en
zweren in het spijsverteringskanaal groter is, vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of
zweren in het spijsverteringskanaal ontstaan moet de behandeling worden gestopt.

Bloedingen, zweervorming of doorboring (perforatie) in de maag of darmen kunnen zonder
waarschuwing vooraf ontstaan, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze
kunnen ook dodelijk zijn.

De kans op zweren, doorboring (perforatie) of bloedingen in de maag of darm neemt meestal toe
als de dosis ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met ibuprofen nog andere
geneesmiddelen worden gebruikt (zie Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? hieronder).

Bijwerkingen komen minder voor als de laagste werkzame dosis wordt gebruikt voor de kortst
mogelijke duur die nodig is om de symptomen onder controle te houden.

Huidreacties

Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel. Stop met het innemen van dit
middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren
of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige
huidreactie zijn. Zie rubriek 4.

Bij waterpokken is het verstandig om dit middel niet te gebruiken.

Effecten op het hart en de hersenen

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een
klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, vooral bij hoge doses. U mag de aanbevolen
dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

hartproblemen heeft, waaronder hartfalen, pijn op de borst (angina), of als u een hartaanval,
een bypassoperatie, slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of
geblokkeerde aders (perifere arteriële ziekte) of een beroerte (inclusief ‘miniberoerte’ of
transiënte ischemische attack ‘TIA’) heeft gehad

hoge bloeddruk, suikerziekte (diabetes) of meer cholesterol in uw bloed heeft dan normaal,
een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

Effecten op de nieren

Ibuprofen kan problemen met de werking van de nieren veroorzaken, ook bij patiënten die nooit
eerder nierproblemen hebben gehad. Dit kan leiden tot zwelling van de benen en zelfs tot
onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen) of hoge bloeddruk bij mensen die hier gevoelig
voor zijn.
Ibuprofen kan nierbeschadiging veroorzaken, vooral bij patiënten die al nier, hart of
leverproblemen hebben of patiënten die plaspillen of ACEremmers (een groep
bloeddrukverlagende middelen) gebruiken en bij ouderen. Meestal gaat dit over als de
behandeling met ibuprofen wordt gestopt.

Aseptische meningitis (hersenvliesontsteking zonder bacteriële infectie)

Tijdens de behandeling met ibuprofen, zijn enkele gevallen van hersenvliesontsteking
waargenomen (verschijnselen van hersenvliesontsteking zijn: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid,
braken, koorts of desoriëntatie). Ondanks dat dit waarschijnlijk vooral bij patiënten met bestaande
autoimmuunziekten (afweerziekten) zoals systemische lupus erythematosus (SLE) of gemengde
bindweefselziekte voorkomt, is het ook gemeld bij patiënten die geen bestaande langdurige ziekte
hebben.

Andere voorzorgen

Zeer zelden is er een plotselinge (acute) overgevoeligheidsreactie (bijvoorbeeld anafylactische
shock) waargenomen.

Stop de behandeling onmiddellijk wanneer er verschijnselen zijn van een
overgevoeligheidsreactie na het innemen van dit middel en neem direct contact op met uw arts.

Ibuprofen kan tijdelijk de werking van de bloedplaatjes verminderen (bloedplaatjesaggregatie).
Patiënten met bloedstollingsaandoeningen moeten daarom goed in de gaten gehouden worden.

Tijdens langdurig gebruik met hoge doseringen pijnstillers kan hoofdpijn ontstaan, die niet met
hoge doseringen van ditzelfde geneesmiddel behandeld mag worden.

Veelvuldig gebruik van pijnstillers kan blijvende nierbeschadiging veroorzaken met de kans op
een slechte werking van de nieren (nierfalen).

Ibuprofen kan de tekenen of symptomen van een infectie maskeren (koorts, pijn en zwelling) en
de bloedingstijd tijdelijk verlengen (het duurt langer dan normaal voordat uw bloed is gestold).

Dit middel kan de kans op een zwangerschap verminderen. Vertel het uw arts als u van plan bent
zwanger te worden of als u moeilijk zwanger kunt worden.

Jongeren
Ibuprofen mag niet gebruikt worden bij kinderen en jongeren jonger dan 15 jaar (zie rubriek 3).

Ibuprofen kan nierproblemen veroorzaken bij kinderen en jongeren die zijn uitgedroogd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ibuprofen Aurobindo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kortgeleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De bijwerkingen van ibuprofen kunnen toenemen als bepaalde geneesmiddelen tegelijkertijd
worden ingenomen. Aan de andere kant kan ibuprofen het effect van andere geneesmiddelen

verhogen of verlagen of hun bijwerkingen doen toenemen wanneer ze tegelijkertijd worden
ingenomen.

Ibuprofen Aurobindo kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen.

Bijvoorbeeld:

andere NSAIDs inclusief COX2remmers, omdat dit het risico op maag of darmzweren en
bloedingen in de maag of darm kan verhogen

antistollingsmiddelen (middelen die bloedstolling voorkomen), bijvoorbeeld warfarine of
heparine, omdat het effect van het antistollingsmiddel versterkt kan zijn

bloedplaatjesaggregatieremmers (middelen tegen bloedstolling) zoals ticlopidine of
clopidogrel

methotrexaat (gebruikt bij de behandeling van kanker en autoimmuunziekten)

digoxine (voor de behandeling van verschillende hartaandoeningen), omdat het effect van
digoxine versterkt kan zijn

fenytoïne (gebruikt ter voorkoming van epileptische aanvallen), omdat het effect van
fenytoïne versterkt kan zijn

lithium (gebruikt voor de behandeling van een depressie en overdreven opgewektheid
(manie)), omdat het effect van lithium versterkt kan zijn

plastabletten (diuretica) omdat het effect van de diuretica mogelijk verzwakt kan worden.

kaliumsparende plastabletten, omdat dit kan leiden tot hyperkaliëmie (u heeft meer kalium in
uw bloed dan normaal)

bloeddrukverlagers (ACEremmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine
II receptorblokkers zoals losartan)

cholestyramine (gebruikt bij de behandeling van een hoge hoeveelheid cholesterol in het
bloed)

aminoglycosiden (geneesmiddelen tegen bepaalde soorten bacteriën) omdat NSAID’s de
uitscheiding van aminoglycosiden kunnen verminderen

SSRI’s (geneesmiddelen tegen depressie) zoals paroxetine, sertraline, citalopram omdat deze
het risico op bloedingen in de maag of darm kunnen verhogen

ciclosporine, tacrolimus (voor onderdrukking van het immuunsysteem (afweersysteem) na een
orgaantransplantatie) omdat nierschade kan ontstaan

zidovudine of ritonavir (gebruikt voor de behandeling van patiënten met hiv (het virus dat aids
kan veroorzaken))

mifepriston, omdat NSAID’s het effect van mifepriston kunnen verminderen

probenecide of sulfinpyrazon (voor de behandeling van jicht) omdat de uitscheiding van
ibuprofen kan worden vertraagd

quinolone antibiotica omdat het risico op stuipen (convulsies; aanvallen van bewusteloosheid
met spiertrekkingen) kan toenemen

sulfonylureumpreparaten (voor de behandeling van suikerziekte type 2) omdat de hoeveelheid
suiker in het bloed kan worden beïnvloed

glucocorticoïden (gebruikt tegen ontstekingen) omdat dit het risico op maag of darmzweren
of bloedingen in de maag of darm kan verhogen

bisfosfonaten (bij osteoporose, de ziekte van Paget en voor de verlaging van hoge
hoeveelheden calcium in het bloed)

oxpentifylline ((pentoxifylline) voor de behandeling van aandoeningen in de bloedsomloop
van de slagaders van de benen of armen)

baclofen (een spierverslapper), omdat baclofen dan vergiftiging kan veroorzaken
Ginkgo biloba kruidengeneesmiddelen (er bestaat een kans dat u sneller gaat bloeden als u dit
tegelijk gebruikt met ibuprofen)

voriconazol en fluconazol (CYP2C9remmers) (gebruikt voor schimmelinfecties), omdat het
effect van ibuprofen kan toenemen. Een verlaging van de ibuprofendosis moet worden
overwogen, vooral wanneer een hoge dosis ibuprofen tegelijk wordt gebruikt met voriconazol
of fluconazol.

Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door, de
behandeling met Ibuprofen Aurobindo. Neem daarom altijd contact op met uw arts of apotheker
voordat u Ibuprofen Aurobindo in combinatie met andere medicijnen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gebruik geen alcohol, omdat dit de bijwerkingen van dit middel kan versterken, vooral die op de
maag, darmen of zenuwstelsel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat
het bij het ongeboren kind ernstige hart, long en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het
middel aan het eind van de zwangerschap wordt gebruikt kan het er voor zorgen dat er
makkelijker bloedingen ontstaan bij moeder en kind en kan het de kracht van de weeën
verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd.

U mag dit middel in de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met
uw arts en alleen als dit echt noodzakelijk is.

Ibuprofen kan het moeilijker maken om zwanger te worden. U moet contact opnemen met uw arts
als u van plan bent zwanger te worden of als u problemen heeft om zwanger te worden.

Ibuprofen komt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht en bij een kortdurende
behandeling hoeft het geven van borstvoeding meestal niet gestopt te worden. Maar als een
langere behandelduur wordt voorschreven, moet het op tijd stoppen met het geven van
borstvoeding overwogen te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ibuprofen heeft meestal geen nadelige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines
te bedienen. Aangezien er echter bij hoge doseringen bijwerkingen kunnen optreden zoals
vermoeidheid, slaperigheid, draaiduizeligheid met stoornis in het evenwicht (vertigo, vaak
gemeld) en gezichtsstoornissen (soms gemeld), kan bij sommige gebruikers de rijvaardigheid en
het vermogen om machines te bedienen verminderd zijn. Dit effect wordt versterkt door
gelijktijdig gebruik van alcohol.

Ibuprofen Aurobindo bevat natrium: Dit middel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium
per 600 mg filmomhulde tablet, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

De bijwerkingen kunnen verminderd worden door tijdens een zo kort mogelijke tijd de laagste
nog werkzame dosis te gebruiken die nodig is om de symptomen te bestrijden.

De laagste effectieve dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de
symptomen te verlichten. Als u een infectie hebt, raadpleeg dan direct een arts als de symptomen
(zoals koorts en pijn) blijven bestaan of erger worden (zie rubriek 2).

De behandelende arts besluit hoe lang de behandeling moet duren.

Bij reumatische ziektes kan het gebruik van dit middel voor langere tijd nodig zijn.

Ibuprofen Aurobindo 600 mg is niet geschikt voor kinderen en jongeren die jonger zijn dan

15 jaar (zie rubriek 2).

De dosis ibuprofen hangt af van de leeftijd en het lichaamsgewicht van de patiënt. De maximale
enkelvoudige dagelijkse dosering voor volwassenen mag niet hoger zijn dan 800 mg ibuprofen.
De aanbevolen dosering is:

Reumatische aandoeningen

Volwassenen:

De aanbevolen dosering is 1200 mg1800 mg per dag in verdeelde doses. Lagere doses kunnen
worden voorgeschreven door uw arts. Vanwege de aard en de ernst van uw aandoening kan de
arts uw medicatie verhogen tot maximaal 2400 mg per dag, in 3 of 4 afzonderlijke doses.
Jongeren van 15 tot en met 17 jaar:

De aanbevolen dosering is 20 mg/kg tot een maximum van 40 mg/kg lichaamsgewicht per dag
(maximaal 2400 mg per dag) in 3 tot 4 verdeelde doses. Uw arts zal u hierover advies geven.

De tablet moet met een glas water worden ingenomen, het liefst na een maaltijd. Patiënten met
een gevoelige maag worden aangeraden ibuprofen tijdens een maaltijd in te nemen. Om de
tabletten gemakkelijker te kunnen innemen of om de dosis aan te passen kunnen de tabletten in
gelijke helften worden verdeeld.

Ouderen

Als u al wat ouder bent, bent u meer vatbaar voor bijwerkingen, met name bloedingen, zweren en
doorboringen (perforaties) in het spijsverteringskanaal, die dodelijk kunnen zijn. Uw arts zal u
hierover advies geven.

Verminderde werking van uw nieren of lever

Als uw nieren of lever minder goed werken, zal uw arts u hierover advies geven.

Ibuprofen Aurobindo 600 mg, filmomhulde tabletten RVG 120523
Module 1 Administrative information and prescribing information
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 2011 Pag. 8 van 13

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer ibuprofen heeft ingenomen dan u zou mogen, of als kinderen dit geneesmiddel per
ongeluk hebben ingenomen, neem dan altijd contact op met een arts of het dichtstbijzijnde
ziekenhuis voor een beoordeling van het risico en voor advies over de te nemen maatregelen.

De symptomen kunnen zijn misselijkheid, maagpijn, braken (kan bloed bevatten), of diarree (dit
komt zelden voor). Daarnaast kan het hoofdpijn, maag en darmbloedingen, wazig zien,
oorsuizen, verwarring en draaierige ogen en verergering van astma bij astmapatiënten
veroorzaken. Bij hoge doses zijn sufheid, prikkeling, desoriëntatie, pijn op de borst,
hartkloppingen, bewustzijnsverlies, stuipen (convulsies, aanvallen van bewusteloosheid met
spiertrekkingen (voornamelijk bij kinderen)), draaiduizeligheid met stoornis in het evenwicht
(vertigo), zwakte en duizeligheid, bloed in de urine, lage bloeddruk, meer kalium in uw bloed dan
normaal (hyperkaliëmie), verzuring van uw bloed (metabole acidose), het duurt langer voordat
uw bloed stolt dan normaal (verhoogde protrombinetijd/INR), uw nieren werken plotseling niet
meer goed (acuut nierfalen), leverschade, u haalt minder vaak adem dan normaal
(ademdepressie), blauwe verkleuring van lippen, tong, huid en slijmvliezen door

zuurstoftekort in het bloed (cyanose), uw lichaam voelt koud aan en ademhalingsproblemen zijn
gemeld.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Met betrekking tot de volgende bijwerkingen moet u weten dat ze grotendeels afhankelijk zijn
van de dosis en dat het van patiënt tot patiënt verschilt.

De meest waargenomen bijwerkingen zijn gastrointestinaal (in het maagdarmkanaal) van aard.
Maagzweren (aantasting van het slijmvlies van de maagwand), perforatie (doorboring) of maag
darmbloedingen, soms dodelijk en met name bij ouderen, kunnen voorkomen. Misselijkheid,
braken, diarree, flatulentie (winderigheid), obstipatie (verstopping), spijsverteringsstoornissen,
buikpijn, melaena (zwarte stoelgang als gevolg van bloed in de ontlasting), heamatemesis
(bloedbraken), ulceratieve stomatieten (vorming van een zweer), exacerbatie (verergering van een
ziekte) van colitis (ontsteking van de dikke darm) en de ziekte van Crohn (terugkerende, ernstige
ontsteking van een deel van de darmen) zijn gemeld na toediening. Minder vaak is een ontsteking
van de maagwand (gastritis) waargenomen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.